Hotline đặt bánh

  • 083 300 1886

  • 082 900 1886

  • 083 900 1886

Bảng chiết khấu

Bánh thường

  • 5 ~ 10 Hộp 2 – 3.5 %

  • 11 ~ 20 Hộp 3.5 - 5 %

  • 21 ~ 50 Hộp 5 - 15 %

  • 51 ~ 200 Hộp 15 - 20 %

  • 201 ~ 500 hộp 20 - 25 %

  • Trên 500 hộp hộp 25 - 30 %

Bánh trăng vàng

  • 5 ~ 10 Hộp 5%

  • 11 ~ 20 Hộp 10%

  • 21 ~ 50 Hộp 15%

  • 51 ~ 100 Hộp 18%

  • 101 ~ 200 hộp 22%

  • Trên 200 hộp hộp 24%